11 dec 2021 12:55

Termijn voor de aangifte van de arbeidsongeschiktheid van zelfstandigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval een ontwerp van koninklijk besluit goed om een uniforme termijn vast te stellen voor de aangifte van de arbeidsongeschiktheid van zelfstandigen.

De arbeidsongeschiktheid moet uiterlijk de zevende dag na de begindatum van de periode van arbeidsongeschiktheid worden aangegeven. Deze termijn wordt nu ook van toepassing ongeacht het een eerste aangifte van de arbeidsongeschiktheid, een verlenging van de arbeidsongeschiktheid of een herval in de arbeidsongeschiktheid betreft.

Het ontwerp voorziet ook in een verwittigingsmaatregel waardoor de uitkeringen onder bepaalde voorwaarden niet met 10% worden verminderd als de aangifte laattijdig gebeurt. Deze verwittigingsmaatregel kan slechts één keer voor eenzelfde periode van arbeidsongeschiktheid worden toegepast en voor zover de duur van de laattijdigheid niet meer dan één maand bedraagt.

Het ontwerp treedt in werking op 1 januari 2022.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten