28 apr 2023 16:42

Terugbetaling van de kost voor het elektriciteitsbedrijf dat belast is met de toekenning van de eenmalige verwarmingspremie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en van minister van Energie Tinne van der Straeten een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de terugbetaling van de kost voor het elektriciteitsbedrijf dat belast is met de toekenning van de eenmalige forfaitaire verwarmingspremie.

Na overleg met de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) wordt beoogd de procedure tot indiening van de schuldvordering met betrekking tot het saldo van de kosten van de betaling van de eenmalige forfaitaire verwarmingspremie te vereenvoudigen, gelet op het grote aantal rechthebbenden.

Bovendien lijkt het volgens de CREG aangewezen om de datum voor de indiening van de schuldvordering uit te stellen, gezien de wijziging van de wet van 28 februari 2022 houdende diverse bepalingen inzake energie, in toepassing van de wet van 30 oktober 2022 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de energiecrisis. De uiterlijke datum waarop leveranciers hun schuldvordering kunnen indienen is vastgesteld op 31 maart 2023. Daarom wordt beoogd deze datum met terugwerkende kracht te wijzigen en uit te stellen tot 14 dagen na de publicatie van dit wijzigingsbesluit.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 september 2022 houdende de nadere regels voor de bepaling van de kost voor de elektriciteitsbedrijven van de activiteiten inzake de verwarmingspremie, en van hun tussenkomst voor het ten laste nemen ervan, alsook desgevallend de in acht te nemen procedure voor het bekomen van een vergoeding, met inbegrip van de termijnen, de gevolgen bij overtreding en het bewijs dat dient geleverd te worden aan de commissie om aan te tonen dat zij voldoen aan de voorwaarden om te genieten van de betaling bedoeld in artikel 24, § 2, van de wet van 28 februari 2022 houdende diverse bepalingen inzake energie