22 mrt 2012 19:02

Terugkeer van onderdanen van derde landen die onwettig in België verblijven

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed* over de vrijwillige of gedwongen terugkeer van onderdanen van derde landen die onwettig in België verblijven.

De ministerraad neemt preventieve maatregelen tegenover onderdanen van derde landen om te vermijden dat ze tijdens de periode dat ze vrijwillig kunnen terugkeren onderduiken. Hij wijst de algemene inspectie van de federale en lokale politie aan als bevoegde instantie om de gedwongen terugkeer te controleren en de wijze van controle te bepalen. 

Hiermee zet de ministerraad een Europese verordening** over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer in Belgisch recht om. 

* wijziging van het kb van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van het kb van 20 juli 2001 betreffende de werking en het personeel van de algemene inspectie van de federale en de lokale politie in het kader van de controle op de gewongen terugkeer.
** wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen,
die de Europese richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 gedeeltelijk in Belgisch recht omzet.