13 nov 2009 12:43

Tewerkstelling

Verhoging en vereenvoudiging van de werkuitkering van de activa-tewerkstelling (activering werkloosheidsuitkering)

Verhoging en vereenvoudiging van de werkuitkering van de activa-tewerkstelling (activering werkloosheidsuitkering)

De ministerraad heeft in het kader van de begrotingsopmaak beslist om het bedrag van de werkuitkering (activering werkloosheidsuitkering) te verhogen. Met deze maatregel wilt de ministerraad de tewerkstelling van jongere en oudere werknemers in crisistijd bevorderen. 

In 2010 en 2011 wordt de werkuitkering (activering werkloosheidsuitkering) verhoogd van 500 tot 1000 euro per maand voor de aanwerving van:

  • een werknemer die jonger is dan 26 jaar, die ten hoogste een diploma van het hoger secundair onderwijs op zak heeft en die langer dan zes maanden werkloos is,
  • een werknemer die 50 jaar is of ouder en die langer dan zes maanden werkloos is. 

De verhoogde activering van de werkloosheidsuitkering wordt 24 maanden uitbetaald wanneer de aanwerving in 2010 gebeurt of 12 maanden bij aanwerving in 2011.

Vereenvoudiging van de aanvraag van een werkuitkering (activering werkloosheidsuitkering)

De ministerraad heeft ook beslist om de aanvraag van de werkuitkering (activering werkloosheidsuitkering) in het kader van het activa-plan te vereenvoudigen. De aanvrager van de werkuitkering moet voortaan maar één aanvraag indienen per werkgever voor de geldigheidsduur van de werkkaart. 

De maatregel houdt een administratieve vereenvoudiging in, aangezien de werknemer niet langer bij elke nieuwe tewerkstelling, ook bij dezelfde werkgever, bij elke wijziging van het uurrooster, of bij elke wijziging van het type van activa-tewerkstelling een nieuwe aanvraag moet indienen.

Bovendien zal de werkuitkering (activering werkloosheidsuitkering) proportioneel worden berekend in functie van de effectieve prestaties en niet langer in functie van het contractuele uurrooster. Die regeling maakt de berekening juister en minder vatbaar voor oneigenlijk gebruik.

Het activaplan is een tewerkstellingsmaatregel waardoor werkgevers minder patronale basisbijdragen voor de sociale zekerheid betalen als ze een werkzoekende aanwerven. De vermindering wordt gekoppeld aan een activering van de werkloosheidsuitkering of maatschappelijke integratie bij de aanwerving van een werkzoekende die volledig uitkeringsgerechtigd werkloos is of die het leefloon geniet. De werkkaart geeft aan dat de werknemer aan de activa-voorwaarden voldoet en blijft drie maanden geldig.

De ministerraad heeft de twee ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd die minister van Werk Joëlle Milquet hierover voorstelde. Ze wijzigen het kb van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden.