21 nov 2008 12:21

Tewerkstelling buitenlanders

Vrijstelling van het arbeidsmarktonderzoek voor buitenlanders die het statuut van langdurig ingezetene in een andere lidstaat van de EU verkregen

Vrijstelling van het arbeidsmarktonderzoek voor buitenlanders die het statuut van langdurig ingezetene in een andere lidstaat van de EU verkregen

De ministerraad heeft een koninklijk besluit goedgekeurd dat de bepalingen over de toekenning van arbeidsvergunningen wijzigt voor buitenlandse werknemers die het statuut van langdurig ingezetene in een andere lidstaat van de EU hebben verkregen (*). De maatregel die een initiatief is van minister van Werk Joëlle Miquet, zet richtlijn 2003/109/EG van de Raad van de Europese Gemeenschap betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen gedeeltelijk in Belgisch recht om.

Buitenlandse werknemers die in een andere lidstaat van de EU het statuut van langdurig ingezetene hebben verkregen, kunnen tijdens het eerste jaar in België in een knelpuntberoep werken met een arbeidskaart B, zonder dat een arbeidsmarktonderzoek vereist is dat nagaat of er binnen de Belgische en Europese arbeidsmarkt geschikte werknemers zijn. Na het eerste jaar krijgen ze een arbeidskaart B, zonder dat een arbeidsmarktonderzoek vereist is, ook voor beroepen die geen knelpuntberoep zijn.

Het gaat om een overgangsmaatregel die van kracht is zolang de overgangsmaatregel voor nieuwe leden van de EU geldt. 

De buitenlandse werknemers die het statuut in België verkregen zijn al vrijgesteld van het arbeidsmarktonderzoek. Een arbeidskaart B is beperkt in tijd en tot een bepaalde functie bij de werkgever die de vergunning voor de werknemer aanvraagt. 

(*) wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers.