20 jul 2004 17:00

Tewerkstelling in de non-profitsector

Op voorstel van de Ministers van Werk en van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector en houdende diverse bepalingen.

Op voorstel van de Ministers van Werk en van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector en houdende diverse bepalingen.

Dit ontwerp heeft onder meer betrekking op de beschutte werkplaatsen. De regel waarbij prioriteit wordt toegekend aan de toepassing van de vermindering sociale Maribel geldt niet meer voor de sector van de beschutte werkplaatsen. Voor wat betreft deze werkplaatsen kunnen de structurele vermindering en de vermindering voor lage lonen toegepast worden vóór de vermindering sociale Maribel. Het ontwerp zorgt er tevens voor dat de vertrouwelijkheid van de gegevens tijdens de uitwisseling ervan in het kader van de controle van de maximale loonkost gerespecteerd wordt. Het ontwerp heft bovendien artikel 78 op van het koninklijk besluit (**) houdende de werkloosheidsreglementering, aangezien de activeringsvorm die er in voorzien wordt overbodig geworden is. Het legt tevens de dotaties vast voor het tweede semester 2004 voor de verschillende Fondsen sociale Maribel, bevoegd voor de beschutte werkplaatsen. Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. (*) van 18 juli 2002. (**) van 25 november 1991.