05 jun 2009 13:29

Tewerkstelling in de non-profitsector

Bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector

Bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het koninklijk besluit vn 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector wijzigt. Het ontwerp van minister van Werk Joëlle Milquet voert een maatregel uit de economische herstelwet op het vlak van het Sociale Maribelfonds uit.

De schatkist stort de bedragen van de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor de privé non-profitsector aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid en die stort ze maandelijks aan de Sociale Maribelfondsen. Verder wordt de verdeelsleutel van de bedragen vastgelegd die de RSZ overmaakt aan de verschillende fondsen in functie van de loonmassa van elk fonds.

Het ontwerp past ook het aantal werknemers in de verschillende gemeenschappen aan dat recht geeft op een tussenkomst van de Sociale Maribel. De dotatie aan de openbare sector wordt verhoogd met ongeveer 530.000 euro in 2010, wat overeenkomt met een toename van 373 werknemers die recht geven op een tussenkomst.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.