23 jun 2006 17:00

Tewerkstelling langdurig werkzoekenden

Vereenvoudiging van de activa-maatregel om langdurig werkzoekenden aan het werk te helpen

Vereenvoudiging van de activa-maatregel om langdurig werkzoekenden aan het werk te helpen

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden en van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van hoofdstuk 7 van titel IV van de programmawet van 24 december 2002 betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen. Het ontwerp is een voorstel van Minister van Werk Peter Vanvelthoven. De maatregel voert een actie van de werf arbeidsmarktbeleid uit. De activa-maatregel stimuleert de aanwerving van langdurig werkzoekenden. De werkgever die een langdurig werkzoekende aanwerft kan een forfaitair bedrag van de werkgeversbijdragen aftrekken. Tegelijk kan de lastenverlaging gepaard gaan met de activering van de werkloosheidsuitkeringen. Dat betekent dat de RVA een tussenkomst in het nettoloon betaalt (werkuitkering). De duur dat de aangeworven werknemer werkzoekend was, bepaalt de duur en het bedrag van de lastenverlaging. Het ontwerp voert een vereenvoudiging van de maatregel in vanaf 1 januari 2007. Er zijn drie systemen: activa-plus, activa-sluiting en activa-stadswachten. Activa-sluiting heeft geen nut, aangezien de versterkte lastenverlaging voorzien is een afzonderlijk koninklijk besluit (zie persbericht: Ontslag na herstructureringen). Activa-plus kende weinig succes. Het was enkel van toepassing in gemeenten, OCMW's, vzw's, vennootschappen met sociaal oogmerk en maatschappijen voor sociale huisvesting in gemeenten met hoge werkloosheids- of armoedegraad. Activa-sluiting en activa-plus worden nu afgeschaft. Voor werkzoekenden die jonger zijn dan 25 jaar voorzag activa-plus een lastenverlaging. Die wordt nu in de algemene activa opgenomen. In activa-stadswachten worden de toegangsvoorwaarden voor werkzoekenden jonger dan 25 jaar versoepeld. Na advies van de Nationale Arbeidsraad gaat het ontwerp naar de Raad van State.