21 dec 2006 16:00

Tewerkstelling langdurig werkzoekenden

Vereenvoudiging van de activa-maatregel om langdurig werkzoekenden aan het werk te helpen - tweede lezing

Vereenvoudiging van de activa-maatregel om langdurig werkzoekenden aan het werk te helpen - tweede lezing

De ministerraad keurde in tweede lezing een ontwerp goed dat de koninklijke besluiten van 19 december 2001 en van 16 mei 2003 wijzigt. Het eerste bevordert de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden en het tweede voert het hoofdstuk van de programmawet van 24 december 2002 uit dat de regelingen van verminderingen van sociale zekerheidsbijdragen harmoniseert en vereenvoudigt. Het is aangepast aan het advies van de Nationale Arbeidsraad. Met dit intiatief voert minister van Werk Peter Vanvelthoven een actie van de werf arbeidsmarktbeleid uit. De activa-maatregel stimuleert de aanwerving van langdurig werkzoekenden. De werkgever die een langdurig werkzoekende aanwerft kan een forfaitair bedrag van de werkgeversbijdragen aftrekken. Hij kan naast de lastenverlaging ook een activering van de werkloosheidsuitkeringen bekomen. Dat betekent dat de RVA een tussenkomst in het nettoloon betaalt (werkuitkering). De duur en het bedrag van de lastenverlaging hangen af van de duur dat de aangeworven werknemer werkzoekend was. Het ontwerp voert een vereenvoudiging van de maatregel in vanaf 1 januari 2007. Er zijn drie systemen: activa-plus, activa-sluiting en activa-stadswachten. Activa-sluiting heeft geen nut, aangezien de versterkte lastenverlaging voorzien is in een afzonderlijk koninklijk besluit (zie persbericht: Ontslag na herstructureringen). Activa-plus kende weinig succes. Het was enkel van toepassing in gemeenten, OCMW's, vzw's, vennootschappen met sociaal oogmerk en maatschappijen voor sociale huisvesting in gemeenten met hoge werkloosheids- of armoedegraad. Activa-sluiting en activa-plus worden nu afgeschaft. Voor werkzoekenden die jonger zijn dan 25 jaar voorzag activa-plus een lastenverlaging. Die wordt nu in de algemene activa opgenomen. In activa-stadswachten worden de toegangsvoorwaarden voor werkzoekenden jonger dan 25 jaar versoepeld.