20 mei 2016 18:11

Tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een bijzondere verblijfssituatie bevinden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters drie voorontwerpen van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed die het resultaat zijn van de uitvoering van de zesde staatshervorming inzake migratie en van de gedeeltelijke omzetting naar het Belgische recht van een Europese richtlijn over gecombineerde vergunningen.

De zesde staatshervorming voorziet dat de Gewesten voortaan bevoegd zijn voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers (arbeidskaarten A en B), met uitzondering van de normen over de arbeidskaart uitgereikt in functie van de bijzondere verblijfssituatie van de betrokken personen (arbeidskaart C). De Europese richtlijn over de gecombineerde vergunning* legt de lidstaten op om slechts één titel af te leveren aan de buitenlandse werknemers, die zowel het aspect verblijf als het aspect werk regelt.

Het eerste voorontwerp van wet en ontwerp van koninklijk besluit zorgen ervoor dat de buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden, toegang hebben tot de arbeidsmarkt zonder dat zij, naast hun verblijfstitel, ook nog een arbeidskaart moeten hebben.

Het tweede voorontwerp van wet voegt nieuwe bepalingen in het Sociaal Strafwetboek in indien de bepalingen van deze nieuwe wet over de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden, overtreden zou worden.

Uiteindelijk preciseert het laatste voorontwerp van wet dat voor bepaalde categorieën van buitenlandse onderdanen de nieuwe wet over de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden niet van toepassing is voor het uitvoeren van vrijwilligerswerk.

De ontwerpen worden voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

* richtlijn 2011/98/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011

Voorontwerp van wet betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden

Ontwerp van koninklijk besluit houdende de uitvoering van de wet betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden

Voorontwerp van wet tot invoeging van een artikel 175/1 in het Sociaal Strafwetboek

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers