25 mrt 2019 13:35

Thematische Vergadering Drugs van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid

Op maandag 25 maart 2019 vond de Thematische Vergadering Drugs van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid plaats.
Zij groepeert alle federale, regionale en gemeenschapsministers die het legaal en illegaal drugsbeleid onder hun bevoegdheid hebben, met inbegrip van alcohol, geneesmiddelen en tabak.
 

De vergadering heeft onder meer het rapport ‘Realisaties 2014-2019 en aanbevelingen voor de volgende legislatuur’ van de Algemene Cel Drugsbeleid (ACD) goedgekeurd. Dit rapport geeft onder meer 15 aanbevelingen voor de toekomstige Ministers en regeringen.

Enkele voorbeelden:
• Bij het begin van de legislatuur is de ACD de discussies gestart over een adequater alcoholbeleid voor ons land. Er werd geen globaal akkoord gesloten, maar de bevoegde Ministers hebben verschillende maatregelen genomen.  De ACD beveelt niettemin aan om verder te werken aan een globaal en geïntegreerd alcoholbeleid om het schadelijk alcoholgebruik te doen dalen. Hierbij moet rekening worden gehouden met de verschillende aspecten die verband houden met de consumptie en verkoop van alcohol. Tevens moet rekening gehouden worden met de belangrijke discussiepunten zoals de minimumleeftijd waarop alcohol kan aangekocht worden, de regulering van de omvang en de inhoud van alcoholreclame, het aantal en de plaats van de verkooppunten voor alcoholhoudende dranken.

• Daarnaast is de Cel van mening dat een duurzamer kader voor risicobeperkende gebruiksruimtes opnieuw moet worden besproken. Hierbij moet rekening gehouden worden met de resultaten van de wetenschappelijke studie hierover en met de resultaten van de voorzieningen die onlangs in Luik werden geïnstalleerd.

• De Algemene Cel Drugsbeleid beveelt ook aan de gokproblematiek in al haar dimensies verder te analyseren met het oog op een adequater beleid dat zowel het aanbod als de aanvraag omkadert. 

• De Algemene Cel Drugsbeleid vindt het ook belangrijk om een debat te voeren over een verruiming van de mogelijkheden tot het voorschrijven en afleveren van cannabis en cannabinoïden voor medicinaal gebruik. 

• De Algemene Cel Drugsbeleid is van mening dat er nood is aan een versterking van het preventiebeleid met oog voor verschillende strategieën, onder meer de uitwisseling van goede praktijken maar eveneens door het bestuderen van mogelijkheden voor  bijkomende investeringen. Dit dient te worden besproken in de Algemene Cel Drugsbeleid aangezien de effectiviteit van preventieve maatregelen verhoogt wanneer er op andere bevoegdheidsdomeinen ook acties ondernomen worden die het gevoerde preventieve beleid ondersteunen, met name m.b.t. marketing, beschikbaarheid en prijssetting. 

• Tenslotte heeft de ACD herhaaldelijk gewezen op het belang van een doeltreffend verzamelen en analyseren van gegevens rond de vraag naar en het aanbod van psychoactieve stoffen. De ACD merkt op dat er lacunes bestaan op dit vlak. Daarom adviseert  de ACD om een analyse uit te voeren rond het verzamelen en analyseren van gegevens in ons land die gelinkt zijn aan de belangrijkste indicatoren van de EU-drugsstrategie en om vervolgens optimalisatievoorstellen te formuleren.

De andere aanbevelingen hebben betrekking op tabak, psychofarmaca, crisisunits, units dubbele diagnose, recreatief gebruik van cannabis, wetenschappelijk onderzoek, testen van illegale drugs, behandelingen met vervangingsmiddelen, en samenwerking met het maatschappelijk middenveld.

Het volledig rapport is beschikbaar op www.drugbeleid.be

Alle informatie over de Thematische Vergadering Drugs is beschikbaar op www.drugbeleid.be.

Contact : Kurt Doms, permanente coördinatie ACD (0494/72 23 55 - kurt.doms@health.fgov.be)