02 sep 2022 15:12

Tijdelijke bijkomende vergoeding voor artsen-specialisten in opleiding

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een addendum aan de collectieve overeenkomst over de minimale voorwaarden voor artsen-specialisten in opleiding bindend verklaart.

In 2021 heeft de Nationale Paritaire Commissie Geneesheren-Ziekenhuizen een collectieve overeenkomst afgesloten over de minimale voorwaarden die moeten opgenomen worden in de opleidingsovereenkomsten die met artsen-specialisten in opleiding worden afgesloten. Daarin is onder meer vastgesteld dat de minimale forfaitaire brutobedragen jaarlijks op 1 januari geïndexeerd worden.

Het addendum aan de collectieve overeenkomst bepaalt een tijdelijke verhoging van de vergoedingen met 2%. Deze verhoging, zoals dit ook het geval is voor de andere zorgverleners, zal gelden tussen 1 juni 2022 en 31 december 2022. Vanaf 1 januari 2023 zal opnieuw het gewone indexmechanisme worden toegepast op de bedragen die geldig waren op 1 januari 2022, en dus niet op de door het addendum met 2% verhoogde bedragen.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.