07 jun 2020 10:52

Tijdelijke herziening van de regels voor de berekening van de integratietegemoetkoming

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Personen met een beperking Nathalie Muylle een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de regels voor de berekening van de integratietegemoetkoming (IT) tijdelijk herziet in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis.

Het ontwerp voorkomt de negatieve effecten van de regeling van de tijdelijke economische werkloosheid als gevolg van de COVID-19-gezondheidscrisis door de regels voor de berekening van de IT te herzien. Personen met een IT die tijdelijk werkloos zijn, kunnen namelijk geconfronteerd worden met een negatief effect op hun tegemoetkoming omwille van de verschillende vrijstellingen die gelden tussen het arbeidsinkomen en het vervangingsinkomen.

De vrijstelling die geldt voor de tijdelijke werkloosheidsuitkering wegens overmacht wordt daarom bij de berekening van de IT gelijkgesteld met de vrijstelling die geldt voor het arbeidsinkomen. Deze maatregel zal enkel van toepassing zijn op tijdelijke werkloosheidsuitkering wegens overmacht die de persoon met een handicap ontvangt als gevolg van de COVID-19-gezondheidscrisis. De gelijkstelling geldt van 1 maart tot en met 30 juni en kan verlengd worden indien noodzakelijk.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming