25 nov 2022 18:00

Tijdelijke solidariteitsbijdrage van de aardoliesector - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten, in tweede lezing, een voorontwerp van wet goed over een solidariteitsbijdrage van de aardoliesector met als doel de huishoudens en bedrijven die lijden onder de gevolgen van de energiecrisis te ondersteunen.

Naar aanleiding van de stijging van de prijs van ruwe aardolie en aardolieproducten, waardoor aardoliemaatschappijen een hogere omzet en winst konden behalen, besliste de regering om de energiebedrijven te laten bijdragen. Daarnaast voorziet de Europese Verordening 2022/1854 in de invoering van een tijdelijke verplichte solidariteitsbijdrage voor ondernemingen die met hun activiteiten in de sectoren ruwe aardolie, aardgas, steenkool en raffinage overwinsten behalen, om zo de eindafnemers te ondersteunen.

In deze context voert het voorontwerp van wet, aangepast aan het advies van de Raad van State, een tijdelijke solidariteitsbijdrage in. Tegelijkertijd blijft de regering toezien op de investeringszekerheid die noodzakelijk is in het kader van de bevoorradingszekerheid en de energietransitie. De tijdelijke solidariteitsbijdrage geldt voor twee soorten ondernemingen. In de eerste plaats betreft het geregistreerde aardoliemaatschappijen die actief zijn in de raffinagesector en die over raffinagecapaciteit in België beschikken. Het bedrag van de door deze maatschappijen te betalen bijdrage is vastgesteld op 6,9 euro per ton ruwe aardolie, ingevoerd tussen 1 januari 2022 en 31 december 2023.

Daarnaast is de bijdrage bestemd voor de geregistreerde aardoliemaatschappijen die, overeenkomstig het koninklijk besluit van 5 februari 2019, voor het jaar 2022 als primaire deelnemers zijn gedefinieerd voor de producten diesel, gasolie en benzine. Het bedrag van de door deze bedrijven te betalen bijdrage is vastgesteld op 7,8 euro per kubieke meter product, tot verbruik uitgeslagen tussen 1 januari 2022 en 31 december 2023.

Het bedrag van de bijdrage wordt geraamd op in totaal 400 miljoen euro voor de eerste categorie ondernemingen en 200 miljoen euro voor de tweede categorie. Het voorontwerp van wet voorziet momenteel in de invoering van de bijdrage over de jaren 2022 en 2023, waardoor deze met terugwerkende kracht wordt ingevoerd vanaf 1 januari 2022.

Het voorontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning, met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.