01 mrt 2019 17:07

Tijdelijke wijziging van het statuut van het rijkspersoneel in het kader van de Brexit

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Sophie Wilmès een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het statuut van het rijkspersoneel tijdelijk wijzigt in het kader van de Brexit.

Het ontwerp heeft als doel om negatieve gevolgen van de Brexit te vermijden voor de ambtenaren met een Britse nationaliteit. Het zorgt ervoor dat de federale rijksambtenaren niet het slachtoffer van de onzekerheid over de inhoud van het akkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Het probleem doet zich echter enkel voor wanneer het Verenigd Koninkrijk de Europese Economische Ruimte (EER) verlaat. De ambtenaar of de stagiair die geen onderdaan meer is van een staat van de EER of van de Zwitserse Bondsstaat, verliest ambtshalve en zonder vooropzeg de hoedanigheid van ambtenaar. Dit ontwerp zorgt daarom voor een overgangsperiode, waarin de betrokkene de hoedanigheid van rijksambtenaar behoudt en een nieuwe nationaliteit kan verwerven. Deze periode is beperkt tot 31 december 2020.

Het ontwerp wordt onderworpen aan syndicale onderhandelingen. Het wordt nadien ter advies voorgelegd aan de Raad van State.