03 feb 2011 12:58

Timesharing

Bescherming van de consumenten op het vlak van overeenkomsten betreffende gebruik in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling

Bescherming van de consumenten op het vlak van overeenkomsten betreffende gebruik in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd rond de bescherming van de consumenten op het vlak van overeenkomsten betreffende gebruik in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling. Dit voorontwerp werd ingediend door minister van Klimaat en Energie Paul Magnette.

Het voorontwerp zet richtlijn 2008/122/EG (*) van 14 januari 2009 om in Belgisch recht. In tegenstelling tot de vroegere richtlijn beoogt de tekst van de nieuwe richtlijn maximale harmonisatie waarbij voor alle landen van de Europese Unie gemeenschappelijke dwingende regels worden vastgesteld. De wetgeving is zowel op nationale als op grensoverschrijdende overeenkomsten van toepassing.

De nieuwe richtlijn breidt dit toepassingsgebied uit tot timesharecontracten voor roerende goederen, het gebruik van nieuwe, soortgelijke vakantieproducten die op de markt verschenen zijn en tot overeenkomsten van doorverkoop en uitwisseling van rechten die aan het gebruik in deeltijd gebonden zijn.  De richtlijn versterkt het herroepingsrecht en bevestigt het verbod van vooruitbetalingen. 

De ministerraad heeft eveneens een tweede technisch voorontwerp van wet goedgekeurd dat de wet van 11 april 1999 wijzigt aangaande de
vordering tot staking van inbreuken op de wet betreffende timesharing.

De voorontwerpen worden voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

(*) die richtlijn 94/47/EG van 26 oktober 1994 intrekt en vervangt.