18 nov 2013 15:06

Toegang tot gegevens voor de strijd tegen schijnhuwelijken

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de inschrijving in het bevolkingsregister van relevante gegevens voor de strijd tegen schijnhuwelijken en het schijn-wettelijk-samenwonen mogelijk maakt. De gemeenten kunnen de informatie opvragen via het Rijksregister. Het voorstel past in het regeerakkoord dat de strijd tegen het schijnhuwelijk en het schijn-wettelijk-samenwonen opdrijft. 

De gegevens van het bevolkingsregister worden aangevuld met twee nieuwe gegevens die beschikbaar zijn voor ambtenaren van de burgerlijke stand, de parketten en de dienst Vreemdelingenzaken via het Rijksregister.

Het gaat om gegevens over de huwelijken die enkel gericht zijn op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel, waarbij de ambtenaar van de burgerlijke stand een ontvangstbewijs aflevert in het kader van een huwelijk dat enkel gericht is op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel, weigert de huwelijksaangifte op te maken, het huwelijk te voltrekken of waarbij hij het huwelijk uitstelt. Hetzelfde geldt voor het uitstel of de weigering om de verklaring van wettelijk samenwonen op te maken.

De gegevens worden niet opgenomen als wettelijke informatie, maar worden bewaard door de diensten van het Rijskregister op vraag van de gemeenten. Ze worden voor ten hoogste vijf jaar bewaard.

Indien de toekomstige echtgenoot of echtgenote niet in het bevolkingsregister is ingeschreven, wordt hij of zij in het wachtregister ingeschreven.

Het ontwerp kreeg het gunstige advies van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer en wordt aan de Raad van State voorgelegd.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister en tot voorschrift van de inschrijving in het wachtregister van de vreemdelingen die niet beschikken over een identificatienummer van het Rijksregister en die in het huwelijk willen treden of een verklaring van wettelijke samenwoning willen afleggen