23 dec 2005 16:00

Toegang tot het grondgebied

Nieuwe asielprocedure goedgekeurd

Nieuwe asielprocedure goedgekeurd

De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed tot hervorming van de Raad van State en tot inrichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en een voorontwerp tot aanpassing van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. De twee voorontwerpen zijn een voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken. Het voorstel voorziet in een snelle en performante asielprocedure, een strengere aanpak van de misbruiken in de gezinshereniging en de bescherming van slachtoffers van mensenhandel. Snelle en performante procedure wordt regel In de nieuwe asielprocedure is het niet langer de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) die het ontvankelijkheidonderzoek voert. De DVZ beperkt zich tot drie onderzoeken: de Dublincontrole (men kijkt na of er al een aanvraag is ingediend in een andere EU-lidstaat), de meervoudige aanvragen en de asielaanvragen met een aspect van openbare orde. De Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen kent in de nieuwe procedure asiel toe of weigert die. Zijn beslissingen zijn aanvechtbaar bij de nieuw op te richten Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Die nieuwe Raad zal uit 32 magistraten bestaan, die in alle onafhankelijkheid hun onderzoek ten gronde kunnen voeren. De termijnen waarbinnen beroep zal kunnen ingediend worden én waarbinnen de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen beslissingen zal nemen zullen kort zijn. Voor onderdanen van de EU-lidstaten en kandidaat-lidstaten komt er een asielprocedure van maximaal 5 dagen waardoor zij dus zeer snel uitsluitsel krijgen. Zij krijgen geen financiële steun en worden na een negatieve beslissing onmiddellijk teruggestuurd. Belangrijke vaststelling: in 2004 waren meer dan 1000 asielaanvragen afkomstig van EU-onderdanen op een totaal van iets meer dan 15.000 asielaanvragen. Achterstand wordt weggewerkt De huidige Vaste Beroepscommissie zal de dossiers die nu nog op een beslissing wachten (10.213 op dit ogenblik) afwerken en wordt nadien geïntegreerd in de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Misbruiken gezinshereniging aangepakt Via een aantal concrete maatregelen van de federale regering worden misbruiken aangepakt. De leeftijd waarop men via gezinshereniging na een huwelijk naar België kan komen wordt verhoogd van 18 naar 21 jaar. Zo worden meisjes en jongens die onder dwang moeten huwen beter beschermd. Nadat een verblijfsrecht werd verworven in het kader van een gezinsvorming komt er een controleperiode van 3 jaar (momenteel 15 maanden). Indien tijdens de eerste twee jaar van deze periode wordt vastgesteld dat men niet samenwoont, kan er een einde gesteld worden aan het verblijfsrecht. Tijdens het derde jaar kan er een einde gesteld worden aan het verblijfsrecht indien er vastgesteld wordt dat men niet samenwoont en er aanwijzingen zijn dat er gefraudeerd werd. Ten slotte moet de persoon (EU en niet EU-onderdaan) die aan de basis ligt van de gezinshereniging voor ascendenten (ouders) beschikken over regelmatige, voldoende en stabiele bestaansmiddelen. Slachtoffers mensenhandel beter beschermd In het goedgekeurde ontwerp van minister Dewael zit eveneens een luik vervat over een betere bescherming van slachtoffers van mensenhandel. Het ontwerp voorziet dat slachtoffers van mensenhandel een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen als men aan drie cumulatieve voorwaarden voldoet. Hun aanwezigheid is dienstig in het kader van een onderzoek naar de mensenhandelaars, ze hebben blijk gegeven van bereidheid om mee te werken aan het onderzoek en men heeft de banden verbroken met de mensenhandelaars. Slachtoffers van mensenhandel zullen door de politie- en inspectiediensten geïnformeerd worden over het beschermingsstatuut dat hun kan geboden worden. Raad van State wordt hervormd en versterkt Door de oprichting van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen kan de Raad van State, na het afwerken van de huidige dossiers, zich volledig op zijn andere bevoegdheden concentreren. Op dit ogenblik zijn er meer dan 41.000 dossiers hangende bij de Raad van State. Ongeveer twee derde hiervan betreffen dossiers in vreemdelingenmateries. De Raad van State zal met extra magistraten versterkt worden zodat de niet-vreemdelingendossiers (bijvoorbeeld stedenbouw-, milieu- en benoemingsdossiers) sneller kunnen worden behandeld. Door deze hervorming én versterking van de Raad van State krijgen burgers in de toekomst een snellere rechtsbedeling.