21 dec 2006 16:00

Toegang tot het grondgebied, verblijf, vestiging en verwijdering van vreemdelingen

Verkeer en verblijf van burgers van de Europese Unie en van langdurig ingezetenen uit andere landen

Verkeer en verblijf van burgers van de Europese Unie en van langdurig ingezetenen uit andere landen

De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed dat de wet op de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wijzigt. (Wet 15 december 1980) Het voorontwerp, dat een initiatief is van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael, zet twee Europese richtlijnen in Belgisch recht om. De eerste richtlijn regelt de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen. (2003/109/EG) Ze legt de voorwaarden vast volgens welke een lidstaat van de EU aan onderdanen van derde landen die legaal op het grondgebied verblijven de status van langdurig ingezetene kan toekennen, de status kan intrekken en de rechten kan bepalen die aan de status zijn verbonden. Ze legt ook de voorwaarden vast volgens welke de personen met deze status in de andere lidstaten mogen verblijven. De tweede richtlijn regelt het recht op vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de EU en hun familieleden. (2004/38/EG) Ze coördineert de reglementering van het verblijf van burgers van de EU en hun familieleden, wat tot nu toe geregeld was door verschillende Europese verordeningen en richtlijnen. De richtlijn: - schaft de afgifte van een verblijfkaart aan burgers van de EU af. Die formaliteit is afgeschaft; - biedt de echtgenoten van ascendenten en descendenten geen gunstige regeling meer; - geeft geregistreerde ongehuwde partners de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden aanspraak te maken op de gezinshereniging; - laat toe om gedurende een controletermijn het verblijf van burgers van de EU en hun familie te beëindigen, als ze niet langer aan de voorwaarden voldoen of als ze het sociale zekerheidsstelsel onredelijk belasten. Het voorontwerp zet ook artikel 3 van de Conventie van Schengen in Belgisch recht om. Zo kan men een administratieve geldboete opleggen aan personen die het Schengen-gebied betreden buiten de vastgestelde openingstijden of buiten de voorziene grensdoorlaatposten. Het voorontwerp vormt ook een wettelijk kader voor de bevoegdheden van de veiligheidsbeambten van de Dienst Vreemdelingenzaken. Ze krijgen een gelijkaardige bevoegdheid als de veiligheidsbeambten van FOD Justitie, aangezien ze een deel van het takenpakket uitvoeren dat de beambten van FOD Justitie oorspronkelijk uitvoerenden.