23 sep 2015 17:17

Toegang verlenen aan bepaalde openbare besturen tot het Centraal Strafregister

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed over de toegang van bepaalde openbare besturen tot het Centraal Strafregister.

Het ontwerp van koninklijk besluit wijzigt het koninklijk besluit van 19 juli 2001. Het ontwerp komt er op vraag van het ministerie van Defensie, omdat het met praktische problemen rond de controle van militaire sollicitanten kampt. Voor de sollicitanten is het namelijk moeilijk om tijdig hun uittreksels uit het Strafregister voor te leggen aan het ministerie. Een oorzaak zou te vinden zijn in de beperkte termijn tussen de aanwerving van de sollicitant en de uiteindelijke inlijving. De uittreksels zijn bovendien niet altijd up-to-date. Daarnaast is het ministerie van Defensie, door de afschaffing van de militaire hoven en rechtbanken, niet altijd meer op de hoogte van veroordelingen die de militairen tijdens hun loopbaan hebben opgelopen.

Het ontwerp heeft als doel de administratie te vereenvoudigen en om de praktische problemen die er nu zijn in de toekomst te vermijden. Daarom stelt het ontwerp voor om:

  • de Commandant van de dienst Onthaal en Oriëntering (algemene directie HR) van het ministerie van Landsverdediging en de personeelsleden van deze dienst toegang te verlenen tot de gegevens van het Centraal Strafregister
  • de overheid van het ministerie van Defensie, bevoegd voor het beheer van de tucht, en de personeelsleden van deze overheid toegang te verlenen tot de gegevens van het Centraal Strafregister

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.