18 dec 2014 17:09

Toekenning van een dotatie om het aanwervingsbeleid in de politiezones aan te moedigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon de toekenning van een dotatie goed die het aanwervingsbeleid in de politiezones moet aanmoedigen. 

In het kader van de federale financiering van de lokale politie voorziet de algemene uitgavenbegroting 2014 in een provisie van  8.280.000 euro om het aanwervingsbeleid te stimuleren in de politiezones die worden geconfronteerd met een nijpend personeelstekort of met nieuwe lasten en opdrachten. Het aanvankelijke bedrag wordt verdeeld onder meer volgens het aandeel van de politiezones in de federale basisdotatie. Het bedrag van de index dient enerzijds om bijkomende ondersteuning te bieden aan politiezones die op hun grondgebied een penitentiaire instelling hebben waarvan de operationalisering in de loop van 2014 werd aangevat of voltooid (gevangenissen van Marche, Leuze en Beveren) en anderzijds om te beantwoorden aan de noden van de zones die in 2014 of ten laatste op 1 januari 2015 een samensmeltingsoperatie hebben volbracht.

Wat 2015 betreft, zal de verdeling van de dotatie - in geval van voortzetting ervan - verder worden geobjectiveerd door rekening te houden met de totale federale financiering van de politiezones.