13 jul 2018 16:03

Toekenning van een honorarium voor de huisapotheker

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat vanaf 1 januari 2018 een honorarium toekent voor de prestatie van de huisapotheker. 

Het ontwerp heeft tot doel een honorarium voor het nieuwe begrip 'huisapotheker' toe te kennen. De huisapotheker is de officina-apotheker die chronische patiënten kiezen voor de begeleiding bij en de opvolging van hun geneesmiddelengebruik. Deze functie is een essentiële stap in de voortgezette farmaceutische zorg voor een patiënt die een chronische geneesmiddelenbehandeling volgt en past in het Meerjarenkader voor de patiënten. De huisapotheker volgt de patiënt voortdurend op en begeleidt hem in het goed geneesmiddelengebruik. Indien nodig neemt hij hem op in een project van voortgezette farmaceutische zorg. Hij kan een oriënterende en preventieve rol vervullen bij de interdisciplinaire samenwerking.  Hij zet zich ook achter de projecten ‘geïntegreerde zorg’ die zich in zijn omgeving afspelen. 

Voor deze door de huisapotheker geleverde dienst wordt er geen bedrag aangerekend aan de patiënt. Dit honorarium is per kalenderjaar verschuldigd aan de apotheek voor elke rechthebbende waarmee een overeenkomst 'huisapotheker' werd afgesloten met een apotheker die actief is in deze apotheek.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.