28 nov 2017 16:54

Toekenning van een subsidie in het kader van het Energietransitiefonds

Het Energietransitiefonds is bedoeld om onderzoek en ontwikkeling op het vlak van energie aan te moedigen,  meer bepaald inzake de productie en de opslag van energie. Dit fonds wordt  gevoed door de jaarlijkse vergoeding die de eigenaar van de kerncentrales Doel 1 en Doel 2 stort aan de federale Staat tot 15 februari 2025 voor Doel 1 en tot 1 december 2025 voor Doel 2, als tegenprestatie voor de verlenging van de activiteit van deze centrales.

De algemene directie Energie heeft op 30 juni 2017 een oproep tot indiening van projectvoorstellen gepubliceerd met betrekking tot de gebruiksvoorwaarden van het Energietransitiefonds. In deze oproep werden de potentiële kandidaten verzocht hun projectvoorstellen in te dienen uiterlijk op 22 augustus 2017. Van de drie ingediende projectvoorstellen die voldeden aan de selectiecriteria, voldeed alleen het project ingediend door Elia Asset NV aan de gunnngscriteria.

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de toekenning van een subsidie beoogt aan het project "Compréhension de l'impact lié à la distribution locale de l'inertie sur le fonctionnement du réseau électrique".

Het ingediende project bestudeert de verschijnselen met betrekking tot de inertiedistributie die een belangrijke impact kunnen hebben op de werking van het elektriciteitsnet. De massale aanvoer van hernieuwbare energie vermindert de inertie en bijgevolg de capaciteit van het netwerk om het hoofd te bieden aan grote incidenten zoals het uitschakelen van een kerncentrale. Het project, dat geleid wordt door Elia Asset NV, ontwikkelt modelvormingstools en -expertises en geeft het effect weer van de inertiedistributie in de elektrische netwerken.

Dit voorstel is essentieel in het kader van de ontwikkeling van een systeem om de bevoorradingszekerheid en het netevenwicht in België te verzekeren. Het project betreft fundamenteel onderzoek en voorziet een duurtijd van 1 jaar. De totale kost van het project bedraagt 227.667 euro, waarvan er 221.827 euro steun wordt gevraagd.

Op voorstel van de minister van Energie heeft de ministerraad de verhoging van het  maximumbedrag van de uitgaven  voor 2018 en 2019 met 10 miljoen EUR goedgekeurd, wat neerkomt op 30 miljoen EUR per jaar.
Vanaf 2020, wordt het maximumbedrag van de uitgaven opgetrokken met 5 miljoen EUR tot 20 miljoen EUR en dit tot uitputting van de reserves.

Ontwerp van koninklijk besluit tot toekenning van steun aan het geselecteerde project en toegekend ingevolge de oproep tot voorstellen van 30 juni 2017 overeenkomstig artikel 3, §6, van het koninklijk besluit van 9 mei 2017 tot vaststelling van de gebruiksvoorwaarden van het Energietransitiefonds