09 jun 2017 16:33

Toekenning van een toelage voor wapendracht aan het personeel van Douane en Accijnzen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed waarbij een toelage voor wapendracht wordt toegekend aan het personeel van Douane en Accijnzen. 

Gezien de veiligheidsrisico's die verbonden zijn aan gewapende opdrachten beoogt het ontwerp de toekenning van een toelage aan de personeelsleden van de algemene administratie van de Douane en Accijnzen die voor de uitoefening van hun ambt een dienstwapen moeten dragen. 

De toegang tot een functie met wapendracht binnen de algemene administratie van de Douane en Accijnzen is voorbehouden aan de personeelsleden die voorafgaandelijk slagen in het geïntegreerd geschiktheidsonderzoek. Dat omvat naast een medisch onderzoek, waarbij de lichamelijke geschiktheid wordt getest, eveneens een psychologische screening. Daarna moeten de kandidaten de nodige opleidingen volgen en slagen in de theoretische en praktische proef. 

Enkel de personeelsleden die de eed hebben afgelegd, kunnen aangewezen worden voor een functie met wapendracht. 

Het ontwerp wordt voorgelegd aan de syndicale onderhandeling en aan het advies van de Raad van State.