02 dec 2022 15:41

Toelage voor de personeelsleden van de gevangenissen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende de toekenning van een toelage voor de personeelsleden van de penitentiaire administratie die tewerkgesteld zijn in een gevangenis op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Naar analogie met de Brusselse politiediensten heeft de ministerraad beslist om ook voor het gevangeniswezen een aanmoedigingstoelage in te voeren voor het personeel dat tewerkgesteld is in een gevangenis of detentiehuis in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.