30 nov 2012 18:16

Toelage voor de wachtdiensten voor dringende medische hulp

De ministerraad kent een premie toe aan de ambulancediensten voor dringende medische hulp. De bedoeling is om de dringende medische hulp te verbeteren.

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de wachtdiensten van de dringende medische hulpverlening een toelage toekent van 15 000 euro per wachtdienst. Voor elk bijkomend vertrek vanuit de wachtdienst wordt 5 000 euro toegekend. Voor de 268 wachtdienstplaatsen en de 160 bijkomende vertrekken betekent dat een investering van 4 820 000 euro. Om de toelage optimaal aan te wenden, hebben de geneesheren-directeurs van het eenvormig oproepstelsel 110/112 een homologatieprocedure uitgevoerd.

Ontwerp van koninklijk besluit voor de toekenning van een toelage aan de ziekenwagendiensten, bedoeld in artikel 5 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, voor de organisatie van een permanentie, en tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van deze toelage.