24 jun 2022 16:14

Toelage voor personeelsleden van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid Thomas Dermine een ontwerp van ministerieel besluit goed over de toekenning van een toelage aan de personeelsleden van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen die op de Noordzee luchttoezicht verrichten.

De taken die de operatoren van het luchttoezichtteam van de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM) van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen uitvoeren, zijn risicovol en niet in verhouding tot de uitoefening van hun functie binnen het Instituut.

De luchtoperatoren van de BMM vallen echter niet onder een toelage voorzien in het koninklijk besluit van 13 juli 2017 die de gelopen risico's zou kunnen compenseren. Om die reden wordt voorgesteld om voor deze luchtoperatoren een specifieke toelage te creëren. Het brutobedrag van de toelage bedraagt 672 euro per kwartaal, als de luchtoperator meer dan 9 uur vliegt.

Na syndicaal overleg wordt het ontwerp ter advies voorgelegd aan de Raad van State.