06 jul 2012 18:09

Toelagen voor prestaties buiten de normale diensturen in overheidsinstellingen geharmoniseerd

De ministerraad beslist een coherent en uniform stelsel van toelagen in te voeren voor de ambtenaren van de federale overheidsdiensten die prestaties buiten de normale diensturen verrichten. Het gaat onder meer om de bemanning van wachtdiensten, arbeid buiten de arbeidstijden en arbeid in ploegenstelsel.

Het voorstel van minister van Financiën belast met Ambtenarenzaken Steven Vanackere en staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert harmoniseert het stelsel van vergoedingen en toelagen voor deze arbeidssituaties. De beslissing of er nood is aan dergelijke arbeid en de toekenning van de toelage komt toe aan de  leidend ambtenaar of de voorzitter van het directiecomité.

De ministerraad beslist ook om tegen eind 2012 een voorontwerp van wet op te stellen dat de betaling van overuren zonder inhaalrust mogelijk maakt bij onvoorziene omstandigheden die dringende maatregelen vragen. De betaling wordt later geregeld via een koninklijk besluit.  

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voorgelegd aan het Comité voor de federale, gemeenschaps- en gewestelijke overheidsdiensten en aan de Raad van State.