15 mrt 2019 16:14

Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

De ministerraad gaat akkoord met een reeks dossiers in het kader van de toepassing van de omzendbrief van 21 december 2018 over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken.

Het gaat om:

 • Federale Interne Audit (FIA): overheidsopdracht voor een audit “rekrutering en selectie binnen de federale overheid"
 • Werk: samenwerkingsovereenkomst met Eurofound in het kader van het nationaal onderzoek naar de arbeidsomstandigheden in België in 2020 
 • Ontwikkelingssamenwerking:
  • vastlegging van drie vrijwillige bijdragen (UNEA 4 - Foyers en tehuizen - WFP) en twee verplichte bijdragen (EOF - IRMCT)
  • lijst van drie dossiers (MDRI-IDA 18 / HPIC-IDA 18 / Disaster Relief Emergency Fund-FICR)
 • Buitenlandse Zaken:
  • personeelskost voor het project DVO op het buitengrenzenfonds
  • drie toelagen (Paleis voor Schone Kunsten - Bozar, vzw European Business Summit Network, Internationale Muziekwedstrijd Koningin Elisabeth)
  •  inrichting van een nieuw consulaat-generaal te Montréal
 • Dossiers werking Defensie
 • Binnenlandse Zaken:
  • provisionele vastleggingen betreffende de horizontale diensten, het Crisiscentrum, de Raad van State en de dienst Facility
  • vastleggingsdossiers federale politie
 • Justitie:
  • ramingsstaat van het Directoraat-Generaal Rechterlijke Organisatie
  • nieuwe uitgaven 2019
 • Sociale Zaken: toekenning van een dotatie aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg en vzw SIGeDIS
 • Volksgezondheid:
  • vraag om instemming met dossiers inzake subsidies (EPPO - vzw ICare en vzw CAD Limburg en vzw Fédito Wallonne - vzw IDA - International Energy Agency-Bioenergy)
  • lijst van vier dossiers ten voordele van de Algemene Directie Gezondheidszorg 
 • Asiel en Migratie: Raad voor vreemdelingenbetwistingen en Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen - Provisionele vastleggingen
 • Ambtenarenzaken:
  • bestellingen van taalopleidingen voor de periode van maart tot juli 2019 
  • ter beschikking stellen van een online assessmentplatform met bijhorende dienstverlening
  • wijzigingsaanvraag voor de aanpassing van de planning i.v.m. testen voor implementatie PeopleSoft front-end voor SAP loonmotor
 • Landbouw: toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten in 2019