10 mei 2019 16:44

Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

De ministerraad gaat akkoord met een reeks dossiers in het kader van de toepassing van de omzendbrief van 21 december 2018 over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken.

Het gaat om:

 • Economie:
  • vier subsidiedossiers: Internationaal Bureau voor de tentoonstellingen (IBT), European Cooperation for Accreditation (EA), Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP) en vzw Belgische Vereniging voor onderzoek en expertise voor de consumentenorganisaties (BV-OECO)
  • twee ICT-dossiers: externe assistentie voor een junior Java-ontwikkelaar voor het Angular Setup/My Economy Portal-systeem en subsidies voor de sectorale organisaties omtrent de sensibilisering van de KMO's
 • Armoedebestrijding: subsidie aan het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN) voor de ondersteuning van het federaal en Europees armoedebeleid in 2019
 • Financiën:
  • vier dossiers (ICT-opleidingen, materiële uitbouw van e-audit, regularisatie van facturen en herstellingen en kleine interventies)
  • twee overheidsopdrachten (afvalverwijdering in het Waals Gewest en ondersteuning voor Management Control Tools for MISSISSIPPI: bestelling van consultants bij Egov)
 • Ontwikkelingssamenwerking:
  • 17 dossiers over nieuwe uitgaven 2019 (ILGA, Global citizen, IDA18, D4D Kindling, DCED, CSAO, Handicap Int., Caritas Int., Oxfam, Skilled Young Palestine, PADEJ, toelagen foyers-tehuizen, Monusco, Rode Kruis België, Rode Kruis Vlaanderen en Country-based pooled funds OCHA/UNDP)
  • Bijdrage aan het festival 'Couleur Café'
 • Defensie: overheidsopdrachten voor de werking van Defensie, lijst met subsidies en tweede erratum aan de lijst van provisionele visa
 • Beliris: gunningsverslag van de volledige ontwerpopdracht voor een nieuwe voorpost van de brandweerdienst
 • Veiligheid en Binnenlandse Zaken:
  • vastleggingsdossier van subsidies toegekend aan de erkende provinciale opleidingscentra voor de organisatie van opleidingen voor de openbare hulpdiensten
  • levering van hydraulische rupsgraafmachines voor het personeel van de Civiele Bescherming voor rekening van de FOD Binnenlandse Zaken
  • stockage en verdeling van jodiumtabletten voor rekening van de FOD Binnenlandse Zaken
  • opzetten en onderhouden van een informaticasysteem voor tijdsregistratie en het beheren van de personeelsplanning voor rekening van de FOD Binnenlandse Zaken
  • toekenning van twee toelagen uit het Fonds voor Interne Veiligheid in het kader van oproep ISF-P-33 aan de projecten PREV-EPI en ELDORA_DOS
 • Asiel en Migratie: vastlegging via het raamcontract BOSA (Fedict) 2014/M998 omtrent E-government Integration, middleware and data services voor rekening van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
 • Energie: twee subsidiedossiers (CERN en IIKW)
 • Duurzame Ontwikkeling: subsidies ter ondersteuning van de werking van het Europees netwerk voor duurzame ontwikkeling
 • Ambtenarenzaken: vier dossiers (organisatie van leeroplossingen, vergaderingen leiden, excel/access en bedrijfseerstehulpverlening)
 • Wetenschapsbeleid:
  • bijdrage van België aan de onderzoeksinfrastructuur INSTRUCT voor 2019
  • EUMETSAT: verlenging van lopende programma’s om de bestaande satellietinfrastructuur optimaal te benutten
 • Digitale Agenda: vier opdrachten voor het Directoraat-Generaal Digitale Transformatie van de FOD BOSA
 • Mobiliteit: drie ICT-dossiers (voorziening van SOA Architect van 10 en 150 dagen en prestaties van een Entreprise Architect van 42 dagen)
 • Landbouw: toelage voor het wetenschappelijk onderzoek over voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten
 • Buitenlandse Zaken:
  • aanwerving van twee consultants
  • drie dossiers verplichte internationale bijdragen