29 nov 2019 15:35

Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

De ministerraad gaat akkoord met een reeks dossiers in het kader van de toepassing van de omzendbrief van 21 december 2018 over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken.

Het gaat om:

 • FOD Kanselarij van de Eerste Minister : uitbreiding van de NetApp-storage via het raamcontract van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie
 • Financiën : 25 dossiers
 • Beliris :
  • heraanleg Glasgowstraat, Birminghamstraat en Bonnestraat / studies voor gedeeltelijke afbraak en renovatie van de gebouwen Chassart en de bijhorende binnenplaats
  • zes dossiers
  • dossier betreffende het hoogperformant openbaar vervoer - metro noord - subsidie 2019
 • Veiligheid en Binnenlandse Zaken :
  • aankoop van drie minibussen voor de operationele eenheid van Brasschaat in het kader van het meerjarig investeringsprogramma van de Civiele Bescherming
  • specifieke federale dotatie die wordt toegekend aan de DBDMH voor het jaar 2019 
  • toekenning van een subsidie aan de Brusselse Agglomeratie om de personeelskosten van het centrum van het eenvormige oproepstelsel te dekken, voor het jaar 2018
  • opdracht betreffende de levering van diensten interventiebottines
  • aankoopdossier ITSM (licenties + consultancy) via het raamcontract Smals, gegund aan de firma Fujitsu Technology Solutions
 • Leefmilieu : toekenning van een toelage aan de vzw "Idiofa Lobi"
 • Duurzame Ontwikkeling : Federaal Instituut voor duurzame ontwikkeling - vertaling en/of revisie van documenten van diverse aard die betrekking hebben op het brede domein van de duurzame ontwikkeling en de overheid
 • Mobiliteit : een subsidie (ondersteuning van het gecombineerd goederenvervoer) en drie opdrachten (bestelling van 63 laptops en toebehoren / consultancy-opdracht van een senior Network Architect / beheer van de Palo Alto en van de algemene F5 load balancers)
 • Maatschappelijke Integratie :
  • onderhoud en exploitatie van de software voor het beheer van het FEAD
  • toekenning van een subsidie betreffende participatie en sociale activering voor de OCMW’s - tweede schijf
  • toekenning van een toelage in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties - tweede schijf
 • Economie : huurcontract van het Federaal Planbureau, gelegen Belliardstraat 14-18, 1040 Brussel
 • Gelijke Kansen : toekenning, na een projectoproep, van toelagen aan tien projecten die binnen de beleidsdoelstellingen van gelijke kansen vallen
 • Digitale Agenda :  vijf dossiers voor het Directoraat-Generaal Digitale Transformatie van de FOD BOSA (uitbesteding van een "Web content management"-platform voor federale sites en andere openbare diensten / Information security & risk management / Neo4J Cloud Solution / Managed Infrastructure Service Delivery 2019 / REST API FACTORY - Preparation - Next Phase)
 • Ambtenarenzaken : twee dossiers voor het Directoraat-Generaal R&O van de FOD BOSA (Web Designer - vernieuwing van de toepassing voor het beheer en de opvolging van de evaluaties van het personeel van de federale administratie / toekenning van de toelage 2019 aan de syndicale vertegenwoordigingsorganisaties
 • Wetenschapsbeleid : overeenkomst tussen België, Luxemburg en de Stichting Biermans-Lapôtre betreffende de financiering van de stichting en haar activiteiten