20 jun 2020 10:31

Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

De ministerraad gaat akkoord met een reeks dossiers in het kader van de toepassing van de omzendbrief van 21 december 2018 over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken.

Het gaat om overheidsopdrachten, contracten, subsidies, premies of andere uitgaven onderworpen aan de begrotingsbehoedzaamheid over de volgende domeinen:

  • FOD Kanselarij van de Eerste Minister
  • Financiën
  • Ambtenarenzaken
  • Veiligheid en Binnenlandse Zaken
  • Asiel en Migratie
  • Werk
  • Buitenlandse Zaken