03 feb 2012 15:10

Toepassing van de onderbreking van de beroepsloopbaan op de contractuele werknemers van de Franse Gemeenschapscommissie

De ministerraad stemt in met de vraag van de Franse Gemeenschapscommissie om de onderbreking van de beroepsloopbaan van toepassing te maken op haar contractuele werknemers.  

De Franse Gemeenschapscommissie wenst de regeling van de loopbaanonderbreking voor haar contractuele werknemers te wijzigen. Ze bekomen het recht op ouderschapsverlof en op verlof om medische bijstand te verlenen aan een gezinslid of familielid dat aan een zware ziekte lijdt.

De federale ministerraad is bevoegd om art. 3 van het kb van 7 mei 1999 van toepassing te maken op de gemeenschaps- en gewestoverheden.