17 mei 2024 20:12

Toepassingsgebied van de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed tot bepaling van de beroepen of activiteiten die niet beschouwd worden als activiteiten bedoeld in de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.

Artikel 15 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid bepaalt dat de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de ministerraad, de lijst kan vaststellen van de beroepen of activiteiten die niet beschouwd worden als activiteiten die binnen het toepassingsgebied vallen van de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.

Het ontwerp van koninklijk besluit strekt ertoe het koninklijk besluit van 29 juni 2014, dat een gelijkaardige regeling voorzag, te vervangen.

Het ontwerp voorziet dat volgende beroepen en activiteiten niet binnen het toepassingsgebied vallen van de wet van 2 oktober 2017: de leden van de politiediensten, de gemeenschapswachten, de bijzondere veldwachters, de stewards en de gemandateerde veiligheidsverantwoordelijken bij voetbalwedstrijden, de leden van het actief kader van de krijgsmacht, de militairen van het reservekader van de krijgsmacht, de leden van de interventieteams van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de personeelsleden van een wetgevende vergadering wanneer deze bepaalde controles uitvoeren, de personen die bepaalde activiteiten uitoefenen in verband met gemeentelijke administratieve sancties.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.