15 mei 2008 17:30

Toestand van de schuld van de federale Staat eind april 2008

Toestand van de schuld van de federale Staat eind april 2008

Toestand van de schuld van de federale Staat eind april 2008

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:

Eind april 2008 bedroeg de federale staatsschuld 288.949.051.744,70 EUR, zijnde :

- 288.300.647.914,85 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat ;
- 648.403.829,85 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

De nettoschuld van de federale overheid (brutoschuld verminderd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 282.110.411.710,25 EUR. Dit is een vermindering met  3.992.846.355,06 EUR ten opzichte van de vorige maand.

Deze evolutie is het gevolg van (zie bijlage) :        
    
- een financieringsoverschot voor de maand april van 3.999.456.015,95 EUR en van diverse technische factoren ten belope van – 40.975.054,79 EUR;
- een vermeerdering van de schuld van de instellingen, waarvoor de Staat tussenkomt in de financiële lasten, ten belope van 47.584.715,68 EUR.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De  maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie.

Inzake de schuldevolutie van de maand april 2008 kunnen volgende bijzonderheden vermeld worden:

- Via de gebruikelijke aanbesteding werd een bedrag van 4.140.000.000,00 EUR aan lineaire obligaties uitgegeven.

- De Schatkist heeft een nieuwe lineaire obligatielening uitgegeven : de OLO 314, eindvervaldag 28 maart 2014.  De lening werd uitgegeven onder pari (98,872 %). Ten einde een voldoende volume bij de uitgifte en bijgevolg liquiditeit te waarborgen en om een ruimere plaatsing bij buitenlandse investeerders te bewerkstelligen, werd bij de uitgifte een beroep gedaan op een syndicaat van banken om een bedrag van 5.000.000.000,00 EUR te plaatsen. Het gaat om een nieuwe benchmark OLO op 6 jaar met rentevoet 4,00 %.

- Lineaire obligaties (OLO 268, eindvervaldag 29 juli 2008) werden voor een totaal bedrag van 29.000.000,00 EUR teruggekocht.
                
- De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in portefeuille nemen van OLO's, schatkistcertificaten en Staatsbons) vermeerderden met 3.193.510.538,63 EUR.

Eind april 2008 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 87,2 % van het uitstaand bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 84,0 % op het einde van de maand april 2007. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,5% van dit uitstaand bedrag, ten opzichte van 99,4 % op dezelfde datum van vorig jaar.