10 feb 2012 17:00

Toestand van de schuld van de federale Staat eind april 2010

Toestand van de schuld van de federale Staat eind april 2010

Toestand van de schuld van de federale Staat eind april 2010

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:

Eind april 2010 bedroeg de federale staatsschuld 335.258.947.890,89 EUR, zijnde :

- 334.819.223.144,17 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat;
- 439.724.746,72 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

Toestand van de schuld van de federale Staat eind april 2010

Toestand van de schuld van de federale Staat eind april 2010

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:

Eind april 2010 bedroeg de federale staatsschuld 335.258.947.890,89 EUR, zijnde :

- 334.819.223.144,17 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat;
- 439.724.746,72 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

De nettoschuld van de federale overheid (brutoschuld verminderd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 324.032.178.481,19 EUR. Dit is een vermindering met  2.809.938.219,64 EUR ten opzichte van de vorige maand.

Deze evolutie is het gevolg van (zie bijlage) :

- een financieringsoverschot voor de maand april van 2.814.321.930,50 EUR en van diverse technische factoren ten belope van 11.428.965,54 EUR;
- een vermindering van de schuld van de instellingen waarvoor de Staat tussenkomt in de financiële lasten ten belope van 7.045.254,68 EUR.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie.

Wat de evolutie van de schuld voor de maand april 2010 betreft, kunnen volgende bijzonderheden vermeld worden:

- De Schatkist heeft een nieuwe lineaire obligatielening uitgegeven, namelijk OLO 320, met eindvervaldag op 28 maart 2041. De lening werd uitgegeven onder pari (99,615 %). Om te zorgen voor voldoende volume bij de uitgifte, een gewaarborgde liquiditeit en een ruime plaatsing bij buitenlandse investeerders, werd voor de uitgifte van deze lening een beroep gedaan op een syndicaat van banken. Er werd een totaal bedrag van 4.000.000.000,00 EUR geplaatst. Deze nieuwe benchmark OLO op 31 jaar kreeg een rentevoet mee van 4,25 %.

- De   Schatkist heeft twee EMTN-leningen uitgegeven :

* EMTN 2010-2030 van 100.000.000,00 CHF met een rentevoet van 2,50%, onmiddellijk geswapt naar euro voor een bedrag van 68.679.966,66 EUR;
* EMTN 2010-2015 van 500.000.000,00 USD met een rentevoet van 2,75%, onmiddellijk geswapt naar euro voor een bedrag van 377.169.619,63 EUR.
 
- De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in portefeuille nemen van OLO's, schatkistcertificaten en Staatsbons) vermeerderden met 4.969.287.633,46 EUR.

Eind april 2010 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 84,5 % van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 79,5 % op het einde van de maand april 2009. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,7 % van dit uitstaande bedrag, ten opzichte van 98,1 % eind april vorig jaar.