11 jan 2008 10:51

Toestand van de schuld van de federale Staat eind december 2007.

Toestand van de schuld van de federale Staat eind december 2007.

Toestand van de schuld van de federale Staat eind december 2007.

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:

Eind december 2007 bedroeg de federale staatsschuld 285,81 mrd  EUR, zijnde :

- 285,22 mrd EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat ;
- 0,59 mrd EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

De nettoschuld van de federale overheid (brutoschuld verminderd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 275,72 mrd EUR. Dit is een vermindering met 2,96 mrd EUR ten opzichte van de vorige maand.

Deze evolutie is het gevolg van (zie bijlage) :

- een financieringsoverschot voor de maand december van 3,62 mrd EUR en van diverse technische factoren ten belope van 0,65 mrd EUR ;
- een vermeerdering van de schuld van de instellingen, waarvoor de Staat tussenkomt in de financiële lasten, ten belope van 0,01 mrd EUR.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie.

Inzake de schuldevolutie van de maand december 2007 kunnen volgende bijzonderheden vermeld worden:

- Op 4 december 2007 werd een nominaal bedrag van 0,08 mrd EUR aan Staatsbons uitgegeven, verdeeld als volgt :

° Staatsbon op 3 jaar, met rentevoet 3,85 %, ten bedrage van nominaal 0,04 mrd EUR;
° Staatsbon op 5 jaar, met rentevoet 3,90 %, ten bedrage van nominaal 0,02 mrd EUR;
° Staatsbon op 8 jaar, met rentevoet 4,00 %, ten bedrage van nominaal 0,02 mrd EUR.

- Lineaire obligaties (OLO 268, eindvervaldag 29 juli 2008 ; OLO 288, eindvervaldag 28 maart 2008 ; OLO 302, eindvervaldag 28 september 2008) werden voor een totaal bedrag van 0,40 mrd EUR teruggekocht.

- De Staatsbons 929 (1999-2007) en 936 (2000-2007) werden op eindvervaldag van 4 december 2007 terugbetaald voor een bedrag van 0,25 mrd EUR.

- De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in portefeuille nemen van OLO's, schatkistcertificaten en Staatsbons) vermeerderden met 0,38 mrd EUR.

Eind december 2007 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 86,7 % van het uitstaand bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 87,9 % op het einde van de maand december 2006. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,7 % van dit uitstaand bedrag, ten opzichte van 99,5 % op dezelfde datum van vorig jaar.