19 jan 2012 16:35

Toestand van de schuld van de federale Staat eind december 2011

Toestand van de schuld van de federale Staat eind december 2011

Toestand van de schuld van de federale Staat eind december 2011

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:

Eind december 2011 bedroeg de federale staatsschuld 363.844.397.970,38 EUR, zijnde :

- 363.462.369.973,03 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat ;
- 382.027.997,35 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

Toestand van de schuld van de federale Staat eind december 2011

Toestand van de schuld van de federale Staat eind december 2011

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:

Eind december 2011 bedroeg de federale staatsschuld 363.844.397.970,38 EUR, zijnde :

- 363.462.369.973,03 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat ;
- 382.027.997,35 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

De nettoschuld van de federale overheid (brutoschuld verminderd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 345.964.995.805,00 EUR. Dit is een vermindering met  998.311.154,52 EUR ten opzichte van de vorige maand.

Deze evolutie is het gevolg van (zie bijlage) :

- een financieringsoverschot voor de maand december van 1.716.753.410,27 EUR en van diverse technische factoren ten belope van 720.104.034,85 EUR ;
- een vermindering van de schuld van de instellingen waarvoor de Staat tussenkomt in de financiële lasten ten belope van 1.661.779,10 EUR.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De  maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie.

Wat de evolutie van de schuld voor de maand december 2011 betreft, kunnen volgende bijzonderheden vermeld worden:

• Via de gebruikelijke aanbesteding werd een bedrag van 3.408.000.000,00 EUR aan lineaire obligaties uitgegeven.

• Op 4 december 2011 werd een nominaal bedrag van 5.729.300.000,00 EUR aan Staatsbons uitgegeven, verdeeld als volgt :

- Staatsbon op 3 jaar, met rentevoet van 3,50 %, ten bedrage van nominaal 710.200.000,00 EUR;
- Staatsbon op 5 jaar, met rentevoet van 4,00 %, ten bedrage van nominaal 4.714.600.000,00 EUR;
- Staatsbon op 8 jaar, met rentevoet van 4,20 %, ten bedrage van nominaal 304.500.000,00 EUR.

• De Staatsbons 961 (3,95% 2003-2011), 981 (3,45% 2006-2011) en 1210 (3,10% 2008-2011) kwamen op 4 december 2011 op eindvervaldag en werden terugbetaald voor een bedrag van 503.580.000,00 EUR.

• De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in portefeuille nemen van OLO's, schatkistcertificaten en Staatsbons) vermeerderden met 2.894.238.199,53 EUR.

Eind december 2011 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 85,5 % van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 85,4 % op het einde van de maand december 2010. De schuld in euro vertegenwoordigde 100,0 % van dit uitstaande bedrag, ten opzichte van 99,9 % op het eind december vorig jaar.