11 mrt 2008 16:01

Toestand van de schuld van de federale Staat eind februari 2008

Toestand van de schuld van de federale Staat eind februari 2008

Toestand van de schuld van de federale Staat eind februari 2008

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:

Eind februari 2008 bedroeg de federale staatsschuld 290.342.192.269,01 EUR, zijnde :

- 289.741.146.143,77 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat ;

- 601.046.125,24 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

De nettoschuld van de federale overheid (brutoschuld vermin­derd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 279.400.266.791,09 EUR. Dit is een vermeerdering met 1.637.041.694,29 EUR ten opzichte van de vorige maand.

Deze evolutie is het gevolg van (zie bijlage) :

- een netto te financieren saldo voor de maand februari van 1.626.829.991,47 EUR en van diverse technische factoren ten belope van 9.952.194,55 EUR;

- een vermeerdering van de schuld van de instellingen, waarvoor de Staat tussenkomt in de financiële lasten, ten belope van 259.508,27 EUR.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie.

Inzake de schuldevolutie van de maand februari 2008 kunnen volgende bijzonder­heden ver­meld worden:

- De Schatkist heeft een nieuwe lineaire obligatielening ten bedrag van 3.548.000.000,00 EUR uitgegeven : de OLO 313 met eindvervaldag op 28 maart 2011. Deze lening werd uitgegeven door middel van een aanbesteding en niet als een gesyndiceerde transactie als antwoord op de huidige vraag naar korte looptijden in de markt.

- Lineaire obligaties (OLO 268, eindvervaldag 29 juli 2008 ; OLO 288, eindvervaldag 28 maart 2008 ; OLO 302, eindvervaldag 28 september 2008) werden voor een totaal bedrag van 347.500.000,00 EUR teruggekocht.

- De be­heers­verrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in porte­feuille nemen van OLO's, schatkistcertificaten en Staatsbons) vermeerderden met 509.279.424,80 EUR.

Eind februari 2008 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 87,8 % van het uitstaand bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 87,3 % op het einde van de maand februari 2007. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,5% van dit uitstaand bedrag, ten opzichte van 99,4 % op dezelfde datum van vorig jaar.