12 aug 2008 16:17

Toestand van de schuld van de federale staat eind juli 2008

Toestand van de schuld van de federale staat eind juli 2008

Toestand van de schuld van de federale staat eind juli 2008

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:

Eind juli 2008 bedroeg de federale staatsschuld 288.847.814.613,34 EUR, zijnde :

- 288.225.183.190,61 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale staat ;
- 622.631.422,73 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale staat tussenkomt in de financiële lasten.

De nettoschuld van de federale overheid (brutoschuld verminderd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 278.908.858.695,70 EUR. Dit is een vermindering met 2.870.931.882,50 EUR ten opzichte van de vorige maand.

Deze evolutie is het gevolg van (zie bijlage) :

- een financieringsoverschot voor de maand juli van 2.820.463.348,86 EUR en van diverse technische factoren ten belope van – 24.829.493,30 EUR;
- een vermindering van de schuld van de instellingen, waarvoor de staat tussenkomt in de financiële lasten, ten belope van 25.639.040,34 EUR.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De  maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie.

Inzake de schuldevolutie van de maand juli 2008 kunnen volgende bijzonderheden vermeld worden:

• Via de gebruikelijke aanbesteding werd een bedrag van 3.945.000.000,00 EUR aan lineaire obligaties uitgegeven.

• De Schatkist heeft een lening EMTN van 2.000.000.000 USD tegen de rentevoet van 4,25 % uitgegeven. Deze lening werd onder pari (99,573 %) uitgegeven. Zij werd door 4 off market swaps gedekt. Wegens de rentevoetschommelingen hebben de tegenpartijen een supplementair bedrag (upfront) van 10.540.000 USD ten opzichte van de leningsopbrengst gestort, zodat het totale nominale bedrag in de Rijkskas gestort werd.

• Lineaire obligaties (OLO 268, eindvervaldag 29 juli 2008 ; OLO 302, eindvervaldag 28 september 2008) werden voor een totaal bedrag van 110.000.000,00 EUR teruggekocht.

• De OLO 268 werd daarna op eindvervaldag van 29 juli 2008 terugbetaald voor een bedrag van 7.358.058.029,24 EUR.

• De lening 1993-2008 van 65.000.000.000 JPY werd op eindvervaldag van 16 juli 2008 terugbetaald voor een bedrag van 491.939.577,31 EUR.
    
• De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in portefeuille nemen van OLO's, schatkistcertificaten en Staatsbons) vermeerderden met 1.422.872.004,17 EUR.

Eind juli 2008 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 87,3 % van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale staat, ten opzichte van 86,3 % op het einde van de maand juli 2007. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,5% van dit uitstaand bedrag, zoals op dezelfde datum van vorig jaar.