13 jul 2007 11:12

Toestand van de schuld van de federale Staat eind juni 2007.

Toestand van de schuld van de federale Staat eind juni 2007.

Toestand van de schuld van de federale Staat eind juni 2007.

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede: Op het eind van de maand juni bedroeg de federale staatsschuld 283,04 mrd EUR, zijnde : - 282,50 mrd EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat; - 0,54 mrd EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. De netto-schuld van de federale overheid (bruto-schuld verminderd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 277,03 mrd EUR. Dit is een vermindering met 0,97 mrd EUR ten opzichte van de vorige maand. Deze evolutie is het gevolg van (zie bijlage) : - een financieringsoverschot voor de maand juni van 0,89 mrd EUR en van diverse technische factoren ten belope van 2,07 mrd EUR; - een vermindering van de schuld van de instellingen, waarvoor de Staat tussenkomt in de financiële lasten, ten belope van 2,15 mrd EUR. De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie. Inzake de schuldevolutie van de maand juni 2007 kunnen volgende bijzonderheden vermeld worden : - De Schatkist heeft een nieuwe lineaire obligatielening uitgegeven : de OLO FRN 311, met vlottende rentevoet en met eindvervaldag op 22 juni 2011. De lening werd uitgegeven onder pari (99,925%). Ten einde een voldoende volume bij de uitgifte en bijgevolg liquiditeit te waarborgen en om een ruimere plaatsing bij buitenlandse investeerders te bewerkstelligen, werd bij de uitgifte een beroep gedaan op een syndicaat van banken om een bedrag van 3 mrd EUR te plaatsen. - Op 4 juni 2007 werd een nominaal bedrag van 0,13 mrd EUR aan Staatsbons uitgegeven, verdeeld als volgt : Staatsbon op 3 jaar, met rentevoet 3,80%, ten bedrage van nominaal 0,03 mrd EUR; Staatsbon op 5 jaar, met rentevoet 4,00%, ten bedrage van nominaal 0,08 mrd EUR; Staatsbon op 8 jaar, met rentevoet 4,10%, ten bedrage van nominaal 0,02 mrd EUR. - Lineaire obligaties (OLO 257, eindvervaldag 1 october 2007; OLO 288, eindvervaldag 28 maart 2008) werden teruggekocht voor een totaal bedrag van 0,20 mrd EUR. - De Staatsbon 932 (2000-2005-2007) werd op eindvervaldag van 4 juni 2007 terugbetaald voor een bedrag van 0,24 mrd EUR. - De Staat heeft de schulden van ALESH overgenomen voor een totaal bedrag van 2,08 mrd EUR met, als gevolg, een verschuiving van deze schulden van ALESH van de rubriek "schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat in de financiële lasten tussenkomt" naar de rubriek "schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat". - De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in portefeuille nemen van OLO's, schatkistcertificaten en Staatsbons) vermeerderden met 1,41 mrd EUR. Eind juni 2007 vertegenwoordigt de schuld op halflange en lange termijn 85,7% van het uitstaand bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 87,9% op het einde van de maand juni 2006. De schuld in euro vertegenwoordigt 99,5% van dit uitstaand bedrag, ten opzichte van 98,9% op dezelfde datum van vorig jaar.