14 dec 2007 16:16

Toestand van de schuld van de federale Staat eind november 2007.

Toestand van de schuld van de federale Staat eind november 2007.

Toestand van de schuld van de federale Staat eind november 2007.

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:

Eind november 2007 bedroeg de federale staatsschuld 288,40 mrd  EUR, zijnde :

- 287,82 mrd EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat ;
- 0,58 mrd EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

De nettoschuld van de federale overheid (brutoschuld verminderd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 278,68 mrd EUR. Dit is een vermeerdering met  0,43 mrd EUR ten opzichte van de vorige maand.
Deze evolutie is het gevolg van (zie bijlage) een netto te financieren saldo voor de maand november van 0,41 mrd EUR en van diverse technische factoren ten belope van 0,02 mrd EUR.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De  maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie.

Inzake de schuldevolutie van de maand november 2007 kunnen volgende bijzonderheden vermeld worden:

- Via de gebruikelijke aanbesteding werd een bedrag van 4,46 mrd EUR aan lineaire obligaties uitgegeven.

- Lineaire obligaties (OLO 288, eindvervaldag 28 maart 2008 ; OLO 302, eindvervaldag 28 september 2008) werden voor een totaal bedrag van 0,02 mrd EUR teruggekocht.

- De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in portefeuille nemen van OLO's, schatkistcertificaten en Staatsbons) vermeerderden met 3,87 mrd EUR.

Eind november 2007 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 86,0 % van het uitstaand bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 86,7 % op het einde van de maand november 2006. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,5% van dit uitstaand bedrag, ten opzichte van 99,2 % op dezelfde datum van vorig jaar.