14 okt 2008 12:29

Toestand van de schuld van de federale Staat eind september 2008

Toestand van de schuld van de federale Staat eind september 2008

Toestand van de schuld van de federale Staat eind september 2008

Toestand van de schuld van de federale Staat eind september 2008

Toestand van de schuld van de federale Staat eind september 2008

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:

Eind september 2008 bedroeg de federale staatsschuld 295.355.327.114,63 EUR, zijnde :

- 294.735.309.729,45 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat ;
- 620.017.385,18 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

De nettoschuld van de federale overheid (brutoschuld verminderd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 289.750.828.318,68 EUR. Dit is een vermeerdering met  10.008.697.120,56 EUR ten opzichte van de vorige maand.

Deze evolutie is het gevolg van (zie bijlage) :

- een netto te financieren saldo voor de maand september van 9.957.369.527,89 EUR en van diverse technische factoren ten belope van 53.479.563,35 EUR;
- een vermindering van de schuld van de instellingen, waarvoor de Staat tussenkomt in de financiële lasten, ten belope van 2.151.970,68 EUR.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De  maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie.

Wat de evolutie van de schuld voor de maand september 2008 betreft, kunnen volgende bijzonderheden vermeld worden:

• Op  4 september 2008 werd een nominaal bedrag van 47.700.000,00 EUR aan Staatsbons uitgegeven, verdeeld als volgt :
- Staatsbon op 5 jaar, met rentevoet 4,20 %, ten bedrage van nominaal 36.800.000,00 EUR;
- Staatsbon op 8 jaar, met rentevoet 4,35 %, ten bedrage van nominaal 10.900.000,00 EUR.

• De Staatsbons 935 (5,45% 2000-2008), 942 (4,35% 2001-2006-2008)  en 958 (3,20% 2003-2008) werden op eindvervaldag van 4 september 2008 terugbetaald voor een bedrag van 352.561.000,00 EUR.

• De OLO 302 werd op eindvervaldag van 28 septembre 2008 terugbetaald voor een bedrag van 7.854.600.000,00 EUR.

• De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in portefeuille nemen van OLO's, schatkistcertificaten en Staatsbons) verminderden met 4.626.105.493,56 EUR.

Eind september 2008 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 82,8 % van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 85,6 % op het einde van de maand september 2007. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,5% van het uitstaande bedrag, zoals op dezelfde datum van vorig jaar.