28 okt 2010 12:42

Toestand van de schuld van de federale Staat eind september 2010

Toestand van de schuld van de federale Staat eind september 2010

Toestand van de schuld van de federale Staat eind september 2010

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:

Eind september 2010 bedroeg de federale staatsschuld 335.797.434.243,37 EUR, zijnde :

- 335.377.809.998,34 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat ;
- 419.624.245,03 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

Toestand van de schuld van de federale Staat eind september 2010

Toestand van de schuld van de federale Staat eind september 2010

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:

Eind september 2010 bedroeg de federale staatsschuld 335.797.434.243,37 EUR, zijnde :

- 335.377.809.998,34 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat ;
- 419.624.245,03 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

De nettoschuld van de federale overheid (brutoschuld verminderd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 327.335.828.224,71 EUR. Dit is een vermeerdering met  5.251.972.268,78 EUR ten opzichte van de vorige maand.

Deze evolutie is het gevolg van (zie bijlage) :

- een netto te financieren saldo voor de maand september van 5.283.005.686,29 EUR en van diverse technische factoren ten belope van – 28.657.768,09 EUR;
- een vermindering van de schuld van de instellingen waarvoor de Staat tussenkomt in de financiële lasten ten belope van 2.375.649,42 EUR.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De  maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie.

Wat de evolutie van de schuld voor de maand september 2010 betreft, kunnen volgende bijzonderheden vermeld worden:

- OLO 295 werd op eindvervaldag van 28 september 2010 terugbetaald voor een bedrag van 15.844.200.000,00 EUR.

- Via de gebruikelijke aanbesteding werd een bedrag van 3.165.000.000,00 EUR aan lineaire obligaties uitgegeven.

- Op  4 september 2010 werd een nominaal bedrag van 35.950.000,00 EUR aan Staatsbons uitgegeven, verdeeld als volgt :

  - Staatsbon op 5 jaar, tegen een rente van 2,05 %, ten bedrage van nominaal 16.950.000,00 EUR;
  - Staatsbon op 8 jaar, tegen een rente van 2,75 %, ten bedrage van nominaal 19.000.000,00 EUR.

- De Staatsbons 951 (4,20% 2002-2010), 974 (2,60% 2005-2010)  en 988 (4,10% 2007-2010) kwamen op 4 september 2010 op eindvervaldag en werden terugbetaald voor een bedrag van 212.375.000,00 EUR.

- De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in portefeuille nemen van OLO's, schatkistcertificaten en Staatsbons) verminderden met 16.461.158.851,74 EUR.

Eind september 2010 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 85,2 % van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 82,7 % op het einde van de maand september 2009. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,7 % van dit uitstaande bedrag, ten opzichte van 99,5 % eind september vorig jaar.