13 mei 2015 12:30

Toestand van de schuld van de federale Staat op het einde van april 2015

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:
Eind april 2015 bedroeg de federale staatsschuld 390.230.187.793,77 EUR, zijnde :
- 389.934.621.189,97 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat ;
- 295.566.603,80 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.
De totale nettoschuld van de federale overheid (brutoschuld vermin¬derd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 379.988.076.267,97 EUR. Dit is een vermindering met 2.978.925.024,01 EUR ten opzichte van de vorige maand.


Deze evolutie is het gevolg van (zie bijlage):
- een financieringsoverschot voor de maand april van 2.989.707.684,55 EUR en van diverse technische factoren ten belope van 16.905.355,81 EUR. 
- een vermindering van de schuld van de instellingen waarvoor de Staat tussenkomt in de financiële lasten ten belope van 6.122.695,27 EUR.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De  maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie.

Wat de evolutie van de schuld voor de maand april 2015 betreft, kunnen volgende bijzonder¬heden ver-meld worden:

• Via de gebruikelijke aanbesteding werd een bedrag van 2.827.000.000,00 EUR aan lineaire obligaties uitgegeven.

• De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in portefeuille nemen van OLO’s, schatkistcertificaten en Staatsbons) verminderden met 2.567.656.595,00 EUR.


Eind april 2015 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 88,5 % van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 90,5 % op het einde van de maand april 2014. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,7 % van dit uitstaande bedrag, zoals eind april vorig jaar.