17 sep 2012 12:02

Toestand van de schuld van de federale Staat op het einde van augustus 2012.

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:
Eind augustus 2012 bedroeg de federale staatsschuld 373.544.324.401,49 EUR, zijnde :
- 373.187.120.515,34 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat ;
- 357.203.886,15 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

De nettoschuld van de federale overheid (brutoschuld vermin¬derd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 349.721.349.618,03 EUR. Dit is een vermeerdering met 158.782.705,04 EUR ten opzichte van de vorige maand.
Deze evolutie is het gevolg van (zie bijlage):
- een netto te financieren saldo voor de maand augustus van 174.028.521,08 EUR en van diverse technische factoren ten belope van 392.158,70 EUR;
- een vermindering van de schuld van de instellingen waarvoor de Staat tussenkomt in de financiële lasten ten belope van 15.637.974,74 EUR.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De  maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie.

Wat de evolutie van de schuld voor de maand augustus 2012 betreft, kunnen volgende bijzonderheden vermeld worden:

• Via de gebruikelijke aanbesteding werd een bedrag van 4.171.000.000,00 EUR aan lineaire obligaties uitgegeven.

• De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in porte¬feuille nemen van OLO's, schatkistcertificaten en Staatsbons) vermeerderden met 1.188.404.514,17 EUR.

Eind augustus 2012 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 88,5 % van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 87,0 % op het einde van de maand augustus 2011. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,7 % van dit uitstaande bedrag, ten opzichte van 99,6 % op het eind van augustus vorig jaar.