18 jan 2013 11:42

Toestand van de schuld van de federale Staat op het einde van december 2012.

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:
Eind december 2012 bedroeg de federale staatsschuld 365.165.663.816,97 EUR, zijnde :
- 364.815.187.337,05 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat ;
- 350.476.479,92 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:

Eind december 2012 bedroeg de federale staatsschuld 365.165.663.816,97 EUR, zijnde :
- 364.815.187.337,05 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat ;
- 350.476.479,92 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

De nettoschuld van de federale overheid (brutoschuld verminderd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 354.693.431.675,59 EUR. Dit is een vermindering met 3.572.979.907,39 EUR ten opzichte van de vorige maand.
Deze evolutie is het gevolg van (zie bijlage) :
- een financieringsoverschot voor de maand december van 4.322.187.506,08 EUR en van diverse technische factoren ten belope van 750.931.023,49 EUR;
- een vermindering van de schuld van de instellingen waarvoor de Staat tussenkomt in de financiële lasten ten belope van 1.723.424,80 EUR.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie.

Wat de evolutie van de schuld voor de maand december 2012 betreft, kunnen volgende bijzonderheden vermeld worden:

• Via de speciale niet-competitieve inschrijvingen van 3 december 2012 werd een bedrag van 267.000.000,00 EUR aan lineaire obligaties uitgegeven.

• De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in portefeuille nemen van OLO's, schatkistcertificaten en Staatsbons) vermeerderden met 5.356.000.897,69 EUR.

• Op 4 december 2012 werd een nominaal bedrag van 14.400.000,00 EUR aan Staatsbons uitgegeven, verdeeld als volgt :
- Staatsbon op 5 jaar, met rentevoet van 1,00 %, ten bedrage van nominaal 4.300.000,00 EUR;
- Staatsbon op 8 jaar, met rentevoet van 1,80 %, ten bedrage van nominaal 10.100.000,00 EUR.

Eind december 2012 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 89,2 % van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 85,5 % op het einde van de maand december 2011. De schuld in euro vertegenwoordigde 100 % van dit uitstaande bedrag, zoals eind november vorig jaar.