12 jan 2015 10:28

Toestand van de schuld van de federale Staat op het einde van december 2014

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:
Eind december 2014 bedroeg de federale staatsschuld 380.902.973.126,41 EUR, zijnde :
- 380.599.268.232,12 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat ;
- 303.704.894,29 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.
De totale nettoschuld van de federale overheid (brutoschuld vermin¬derd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 369.453.775.513,83 EUR. Dit is een vermindering met 3.852.134.626,85 EUR ten opzichte van de vorige maand.


Deze evolutie is het gevolg van (zie bijlage):
- een financieringsoverschot voor de maand december van 4.699.523.692,75 EUR en van diverse technische factoren ten belope van 774.554.079,84 EUR.
- een vermindering van de schuld van de instellingen waarvoor de Staat tussenkomt in de financiële lasten ten belope van 2.004.868,39 EUR.
- een vermindering van de kredietverleningen aan entiteiten behorend tot de overheidssector, ten belope van 74.839.854,45 EUR.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De  maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie.

Wat de evolutie van de schuld voor de maand december 2014 betreft, kunnen volgende bijzonder-heden ver¬meld worden:

• Op 4 december 2014 werd een Staatsbon op 10 jaar, met rentevoet van 1,10% uitgegeven ten bedrage van nominaal 10.338.000,00 EUR.

• De Staatsbons 982 (3,70% 2006-2014), 1221 (2,60% 2009-2014) en 1240 (3,50% 2011-2014) kwamen op 4 december 2014 op eindvervaldag en werden terugbetaald voor een bedrag van 509.800.000,00 EUR.

• De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in portefeuille nemen van OLO’s, schatkistcertificaten en Staatsbons) vermeerderden met 370.891.247,83 EUR.


Eind december 2014 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 90,8 % van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 91,2 % op het einde van de maand december 2013. De schuld in euro vertegenwoordigde 100 % van dit uitstaande bedrag, ten opzichte van 99,8 % op het eind december vorig jaar.