08 feb 2008 15:25

Toestand van de schuld van de federale Staat op het einde van januari 2008.

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:

Eind januari 2008 bedroeg de federale staatsschuld 288.195.871.149,92 EUR, zijnde :

- 287.595.084.532,95 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat ;
- 600.786.616,97 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

De nettoschuld van de federale overheid (brutoschuld vermin¬derd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 277.763.225.096,80 EUR. Dit is een vermeerdering met  2.046.115.449,20 EUR ten opzichte van de vorige maand.
Deze evolutie is het gevolg van (zie bijlage) :   
- een netto te financieren saldo voor de maand januari van 1.986.813.240,48 EUR en van diverse technische factoren ten belope van 44.217.869,73 EUR;
- een vermeerdering van de schuld van de instellingen, waarvoor de Staat tussenkomt in de financiële lasten, ten belope van 15.084.338,99 EUR.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De  maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie.

Inzake de schuldevolutie van de maand januari 2008 kunnen volgende bijzonder¬heden ver¬meld worden:

• De Schatkist heeft een nieuwe lineai¬re obligatielening uitgegeven : de OLO 312, eindvervaldag 28 maart 2018.  De lening werd uitgege¬ven onder pari (98,03 %). Ten einde een voldoende volume bij de uitgifte en bijgevolg liquidi¬teit te waar¬borgen en om een ruimere plaatsing bij buitenlandse investeerders te bewerk¬stelli¬gen, werd bij de uitgifte een beroep gedaan op een syndicaat van banken om een bedrag van 4.000.000.000,00 EUR te plaatsen. Het gaat om een nieuwe benchmark OLO op 10 jaar met rentevoet 4,00 %.

• Lineaire obligaties (OLO 268, eindvervaldag 29 juli 2008 ; OLO 302, eindvervaldag 28 september 2008) werden voor een totaal bedrag van 171.000.000,00 EUR teruggekocht.

• De be¬heers¬verrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in porte¬feuille nemen van OLO's, schatkistcertificaten en Staatsbons) vermeerderden met 338.345.367,01 EUR.

Eind januari 2008 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 87,4 % van het uitstaand bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 88,3 % op het einde van de maand januari 2007. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,5% van dit uitstaand bedrag, ten opzichte van 99,3 % op dezelfde datum van vorig jaar.