16 feb 2015 11:17

Toestand van de schuld van de federale Staat op het einde van januari 2015

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:
Eind januari 2015 bedroeg de federale staatsschuld 387.179.554.022,96 EUR, zijnde :
- 386.875.849.128,67 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat ;
- 303.704.894,29 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.
De totale nettoschuld van de federale overheid (brutoschuld vermin¬derd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 372.879.536.499,74 EUR. Dit is een vermeerdering met 3.425.760.985,91 EUR ten opzichte van de vorige maand.


Deze evolutie is het gevolg van (zie bijlage):
- een netto te financieren saldo voor de maand januari van 3.401.650.056,58 EUR en van diverse technische factoren ten belope van 19.110.929,33 EUR. 
- een vermindering van de kredietverleningen aan entiteiten behorend tot de overheidssector, ten belope van 5.000.000,00 EUR.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De  maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie.

Wat de evolutie van de schuld voor de maand januari 2015 betreft, kunnen volgende bijzonder¬heden ver¬meld worden:

• De Schatkist heeft een nieuwe lineai¬re obligatielening uitgegeven, namelijk OLO 334, met eindvervaldag op 22 juni 2025. De lening werd uitgege¬ven onder pari (99,177 %). Om te zorgen voor voldoende volume bij de uitgifte, een gewaar¬borgde liquidi¬teit en een ruime plaatsing bij buitenlandse investeerders, werd voor de uitgifte van deze lening een beroep gedaan op een syndicaat van banken. Er werd een totaal bedrag van 5.000.000.000,00 EUR geplaatst. Deze nieuwe benchmark OLO op 10 jaar kreeg een rentevoet mee van 0,80 %.

• De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in portefeuille nemen van OLO’s, schatkistcertificaten en Staatsbons) vermeerderden met 2.855.819.910,64 EUR.


Eind januari 2015 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 90,6 % van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 91,6 % op het einde van de maand januari 2014. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,7 % van dit uitstaande bedrag, zoals eind januari vorig jaar.